น้ำท่วม ปี 2553


งานวันนกเขาและของดีเมืองจะนะ

eXTReMe Tracker
 1 


Untitled Document

   
    ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลท่าหมอไทร

    สภาพทั่วไป
          
              ประวัติความเป็นมา
                               ตำบลท่าหมอไทร เป็นตำบลที่ตั้งมาพร้อมอำเภอจะนะ ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ จนมาถึงรุ่นอดีต
      กำนันชื่อ นายบุญ ขวัญจันทร์ เล่าว่า นานมาแล้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางด้วยเท้าเพื่อจะไปจับช้างที่แถวจังหวัดปัตตานี เดินทาง
      ลัดเลาะมาตามป่าเขา ระหว่างเดินทางหัวหน้ากลุ่มเรียกว่า หมอช้าง เป็นชาวมุสลิม เกิดล้มป่วยความตั้งใจที่จะไปปัตตานีก็ต้องยกเลิก
      จึงพาหมอช้างกลับระหว่างทางหมอช้างป่วยหนัก จึงหยุดพักที่ทุ่งแห่งหนึ่งเพื่อดูอาการปรากฏว่าหมอช้างพอจะเดินทางต่อไปได้
      จุดที่พักดูอาการหมอช้างปัจจุบันเรียกว่า "ทุ่งหมออุ่น" หลังจากเดินทางต่อหมอช้างเกิดป่วยหนักคณะจึงได้แวะพักที่ใต้ต้นไทรใหญ่
      ต้นหนึ่ง ปรากฏว่าหมอช้างได้เสียชีวิตใต้ต้นไทรนั้นและได้ฝังศพของหมอช้างไว้ที่ต้นไทรนั้น ชาวบ้านจึงเรียกตรงนั้นว่า ท่าหมอไทร
      และได้เป็นชื่อตำบลมาจนถึงทุกวันนี้
              ที่ตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร  2/1 ม.4  ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ  จ.สงขลา  ระยะห่างจากอำเภอจะนะ ไปทางทิศใต้ 
     14  กิโลเมตร
               เนื้อที่
     55.48   ตารางกิโลเมตร (34,673 ไร่)
              ภูมิประเทศ
      เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดกับคลองนาทวี มีภูเขาที่ฝั่งตะวันตก มีแร่วุลแฟรมเป็นจำนวนมาก การคมนาคมสามารถสัญจรไปมาได้ทั่วทุกหมู่บ้าน               อาณาเขตของตำบล
                              ทิศเหนือ  ติดต่อ ตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ   จังหวัดสงขลา
                              ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จังหวัดสงขลา
                              ทิศใต้      ติดต่อ ตำบลฉาง   อ.นาทวี   จังหวัดสงขลา
                              ทิศตะวันตก   ติดต่อ  ตำบลคู  ตำบลแค    ตำบลขุนตัดหวาย  อ.จะนะ จังหวัดสงขลา
              จำนวนหมู่บ้าน 
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่     ได้แก่   หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11
      สภาพทางเศรษฐกิจ
               อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)
      อาชีพหลัก ทำการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา ทำนา ปลูกพืชไร่แซมและทำสวนผลไม้ อาชีพรอง การเลี้ยงสัตว์เสริมรายได้เลี้ยงหมู
      เลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ด
              หน่วยธุรกิจในเขต อบต
      เหมืองแร่                                   1    แห่ง
      โรงงานอุตสาหกรรมโม่หิน         1    แห่ง
      โรงสี                                      10     แห่ง
      ฟาร์มเลี้ยงไก่                             7     แห่ง
      ฟาร์มเลี้ยงหมู                            2     แห่ง
     สภาพทางสังคม
               การศึกษา ตำบลท่าหมอไทร สังกัดสำนักงานประถมศึกษา อำเภอจะนะ จำนวน 6 โรง ซึ่งเปิดสอน ระดับอนุบาล
     ระดับประถมศึกษา และมีสอนศึกษา ดังนี้

โรงเรียน

ที่ตั้ง

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนครู
(คน)

เปิดสอนระดับ

หมู่ที่

บ้าน

     กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์
     บ้านท่าหมาก บ้านช้างคลอด
     เหมืองควนกรวด
     บ้านแพร้ว
     บ้านสะพานหัก

1
3
4
7
8
9

ท่าหมอไทร
โพรงงู
ช้างคลอด
ควนกรวด
แพร้ว
สะพานหัก

 

153
99
107
61
126
245

 

9
6
6
5
8
16

  อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  (ขยายโอกาส)
          
               ตำบลท่าหมอไทร มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของกรมศาสนา จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านวังหาร ปัจจุบันมีเด็กที่ใช้
     บริการจำนวน 24 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 คน
               ครูสอนศาสนาอิสลาม วันเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเคียนด้วน   และหมู่ที่ 10 บ้านวังหาร จำนวน 1 แห่ง
      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าหมอไทร
               โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในโครงการของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
     บ้านท่าหมอไทร
              สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                      ศาสนาอิสลาม
                      -   มัสยิดท่าหมอไทร                            ตั้งอยู่หมู่ที่ 1              ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดทุ่งโดร์                                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1              ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดต้นม่วง                                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1               ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดสามัคคีธรรม                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 5              ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดบ้านเคียนด้วน                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 7              ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดบ้านแพร้ว                              ตั้งอยู่หมู่ที่ 8               ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดบ้านสะพานระหัด                   ตั้งอยู่หมู่ที่  9             ต.ท่าหมอไทร
                      -   มัสยิดบ้านเกาะฆ้อ                            ตั้งอยู่หมู่ที่ 9              ต.ท่าหมอไทร
                      -    มัสยิดนูรุลกอมารีน                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 10           ต.ท่าหมอไทร  
                      ศาสนาพุทธ
                      -  วัดโพรงงู                                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 3          บ้านโพรงงู
                      -  วัดช้างคลอด                                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4          บ้านช้างคลอด
              สาธารณสุข
                      -  สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านสะพานหัก
      การบริการขั้นพื้นฐาน
               การคมนาคม
                      1. พื้นที่ตำบลท่าหมอไทรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจะนะ ประมาณ 14 กิโลเมตร เส้นทางที่ไปมาสะดวกใช้ทาง
     รพช. ท่าล้อ - ท่าหมอไทร เป็นทางลาดยาง ผ่าน 6 หมู่บ้าน มีถนนเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้านมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนดินลูกรัง
                      2. การคมนาคมภายในตำบลเป็นถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีต
                              -  ถนนลาดยาง       4     สาย
                              -   ถนนดินลูกรัง    65     สาย
                              -   ถนนคอนกรีต     3     สาย


หน้า  1   2